Top 10 game đánh bài đổi thưởng hàng đầu Việt Nam năm 2023

Thạc sĩ

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ KHOA QLCN&NL

STT NGÀNH ĐÀO TẠO THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ NGÀNH CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
1 Quản lý Năng lượng

 - Mã ngành: 8510602​

 - Bằng tốt nghiệp: Thạc sỹ

 - Thời gian đào tạo: 2 năm

Chi tiết khung CTĐT 

Chi tiết chuẩn đầu ra CTĐT 

2 Quản lý Công nghiệp

 - Mã ngành: : 8510601

 - Bằng tốt nghiệp: Thạc sỹ

 - Thời gian đào tạo: 2 năm

Chi tiết khung CTĐT 

Chi tiết chuẩn đầu ra CTĐT