Top 10 game đánh bài đổi thưởng hàng đầu Việt Nam năm 2023

Đề tài cấp Bộ

ĐỀ TÀI TIÊU BIỂU CẤP BỘ ĐÃ NGHIỆM THU – TÍNH ĐẾN NĂM 2018

TT

NỘI DUNG

1

Nghiên cứu xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn triển khai mô hình quản lý năng lượng trong các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm Việt Nam

 • Tên khách hàng: Bộ công thương.
 • Thời gian thực hiện: 2017 - 2018
 • Mô tả ngắn gọn về dự án:
 • Hướng dẫn chung về xây dựng hệ mô hình quản lý năng lượng cho doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm ở Việt Nam
 • Hương dẫn xây dựng mô hình quản lý năng lượng cho ngành sản xuất Sợi tại Việt Nam
 • Hướng dẫn xây dựng mô hình quản lý năng lượng cho ngành sản xuất bia tại Việt Nam.

    2

Xây dựng bộ tài liệu thực hành quản lý năng lượng và kiểm toán năng lượng trong thực hành các hệ thống Bơm, Quạt, Khí nén, Hơi, Lò đốt, Chiếu sáng,…

 • Tên khách hàng: Bộ công thương.
 • Thời gian thực hiện: 2015 - 2016
 • Mô tả ngắn gọn về dự án:
 • Xây dựng bộ tài liệu thực hành quản lý năng lượng và kiểm toán năng lượng cho các hệ thống trong tòa nhà, trong các nhà máy, đơn vị sản xuất
 • Đưa ra các cơ hội tiết kiệm năng lượng cho các hệ thống Bơm, Quạt, Khí nén, lò đốt, chiếu sáng

    3

Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định

 • Tên khách hàng: Bộ công thương.
 • Thời gian thực hiện: 2015 - 2016
 • Mô tả ngắn gọn về dự án
 • Xác định, lập kế hoạch và thực hiện các cải tiến trong cách một số doanh nghiệp sử dụng năng lượng
 • Thiết lập một khuôn khổ để quản lý và cải thiện mức tiêu thụ năng lượng
 • Xây dựng bộ tài liệu hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý năng lượng.

    4

Nghiên cứu, đề xuất phương pháp xây dựng định mức năng lượng có tính đến yêu tố môi trường_Áp dụng cho ngành công nghiệp Việt Nam

 • Tên khách hàng: Bộ công thương.
 • Thời gian thực hiện: 2015
 • Mô tả ngắn gọn về dự án:
 • Khảo sát một số ngành công nghiệp Việt Nam
 • Xây dựng mô hình sử dụng năng lượng
 • Thiết lập Benchmarking để so sánh hiệu suất năng lượng cho một số ngành công nghiệp Việt Nam

    5

Đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong ngành công nghiệp nhựa ở Việt Nam

 • Địa chỉ: Hà Nội, Việt Nam
 • Tên khách hàng: Bộ công thương
 • Thời gian thực hiện: Tháng 08/2014- 08/2015
 • Mô tả ngắn gọn về dự án:
 • Nâng cao hiểu biết về tình trạng và xu hướng sử dụng năng lượng trong tương lai, hiệu quả năng lượng, công nghệ và tác động chi phí của từng đối tượng trong ngành công nghiệp nhựa Việt Nam.
 • Xác định tiềm năng và xây dựng kế hoạch hành động hiệu quả cho ngành nhựa Việt Nam.

    6

Triển khai thí điểm mô hình quản lý năng lượng cho 03 doanh nghiệp theo Thông tư 09 của Bộ công thương

 • Tên khách hàng: Bộ công thương.
 • Thời gian thực hiện: 2014
 • Mô tả ngắn gọn về dự án:
 • Xác định, lập kế hoạch và thực hiện các cải tiến trong 03 doanh nghiệp sử dụng năng lượng
 • Thiết lập một khuôn khổ để quản lý và cải thiện mức tiêu thụ năng lượng

    7

Triển khai thực hiện hệ thống quản lý năng lượng thí điểm cho Toyota Motor Việt Nam- Vĩnh Phúc, Việt Nam.

 • Địa chỉ: Vĩnh Phúc, Việt Nam 
 • Tên khách hàng: Bộ công thương
 • Thời gian thực hiện: Tháng 01/2013- 12/2013.
 • Mô tả ngắn gọn về dự án:
 • Xác định, lập kế hoạch và thực hiện các cải tiến trong tổ chức sử dụng năng lượng
 • Thiết lập mô hình quản lý và cải thiện tiêu thụ năng lượng

    8

Xây dựng Benchmarking cho tòa nhà tại Việt Nam

 • Địa chỉ: Hà Nội, Việt Nam
 • Tên khách hàng: Bộ công thương
 • Thời gian thực hiện: Tháng 08/2012- 08/2013
 • Mô tả ngắn gọn về dự án :
 • Xây dựng mô hình sử dụng năng lượng;
 • Thiết lập Benchmarking để so sánh hiệu suất năng lượng cho tòa nhà tại Việt Nam

    9

Phát triển các phương pháp để xác định điểm chuẩn năng lượng áp dụng cho nhà máy điện than Việt Nam

 • Địa chỉ: Việt Nam 
 • Tên khách hàng: Bộ công thương
 • Thời gian thực hiện: Tháng 08/2012- 08/2013.
 • Mô tả ngắn gọn về dự án:
 • Xây dựng mô hình sử dụng năng lượng
 • Thiết lập Benchmarking để so sánh hiệu suất năng lượng cho ngành than của Việt Nam

                10

Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng cho  công ty vải nhuộm Yến Mỹ

 • Địa chỉ: Hưng Yên, Việt Nam
 • Tên khách hàng: Bộ công thương
 • Thời gian thực hiện: Tháng 7/2013.
 • Mô tả ngắn gọn về dự án:
 • Xác định, lập kế hoạch và thực hiện các cải tiến trong tổ chức sử dụng năng lượng
 • Thiết lập mô hình quản lý và cải thiện tiêu thụ năng lượng

    11

Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng tòa nhà Intracom

 • Địa chỉ: Hà Nội, Việt Nam
 • Tên khách hàng: Bộ công thương
 • Thời gian thực hiện: Tháng 03/2013- 05/2013.
 • Mô tả ngắn gọn về dự án :
 • Xác định, lập kế hoạch và thực hiện các cải tiến trong cách một tổ chức sử dụng năng lượng
 • Thiết lập một khuôn khổ để quản lý và cải thiện mức tiêu thụ năng lượng

    12

Triển khai thí điểm mô hình quản lý năng lượng cho một số doanh nghiệp Việt Nam (02 doanh nghiệp)

 • Tên khách hàng: Bộ công thương.
 • Thời gian thực hiện: 2012
 • Mô tả ngắn gọn về dự án:
 • Xác định, lập kế hoạch và thực hiện các cải tiến trong 02 doanh nghiệp sử dụng năng lượng thí điểm tại Việt Nam
 • Thiết lập một khuôn khổ để quản lý và cải thiện mức tiêu thụ năng lượng

    13

Nghiên cứu, xây dựng phương pháp xác định Benchmark trong công nghiệp

 • Tên khách hàng: Bộ công thương.
 • Thời gian thực hiện: 2012
 • Mô tả ngắn gọn về dự án:
 • Xây dựng mô hình sử dụng năng lượng;
 • Thiết lập Benchmarking để so sánh hiệu suất năng lượng cho công nghiệp

    14

Xác định chuẩn định mức tiêu thụ năng lượng trong các tòa nhà công sở Việt Nam

 • Tên khách hàng: Bộ công thương.
 • Thời gian thực hiện: 2011
 • Mô tả ngắn gọn về dự án:  
 • Xây dựng mô hình sử dụng năng lượng;
 • Thiết lập Benchmarking để so sánh hiệu suất năng lượng cho công nghiệp

    15

Phát triển các thủ tục/quy trình kiểm toán năng lượng cho ngành công nghiệp cao su

 • Địa chỉ: Hà Nội, Việt Nam
 • Tên khách hàng: Bộ công thương, Việt Nam.
 • Thời gian thực hiện: Tháng 01/2010- 12/2010.
 • Mô tả ngắn gọn về dự án:
 • Nghiên cứu tình hình tiêu thụ năng lượng trong ngành công nghiệp cao su
 • Đánh giá và kiểm toán năng lượng cho một số nhà máy điển hình
 • Xây dựng mô hình kiểm toán năng lượng cho ngành công nghiệp cao su.

    16

Phát triển quy trình/thủ tục kiểm toán năng lượng cho ngành công nghiệp dệt may

 • Địa chỉ: Hà Nội, Việt Nam
 • Tên khách hàng: Bộ công thương, Việt Nam.
 • Thời gian thực hiện: Tháng 01/2010- 12/2010.
 • Mô tả ngắn gọn về dự án:
 • Nghiên cứu tình hình tiêu thụ năng lượng trong ngành công nghiệp dệt may
 • Đánh giá và kiểm toán năng lượng cho một số nhà máy điển hình
 • Xây dựng mô hình kiểm toán năng lượng cho ngành công nghiệp dệt may.

    17

Kiểm toán năng lượng cho Công ty Khai thác Mông Dương

 • Địa chỉ: Hà Nội, Việt Nam
 • Tên khách hàng: Bộ công thương, Việt Nam.
 • Thời gian thực hiện: Tháng 01/2010- 12/2010.
 • Mô tả ngắn gọn về dự án:
 • Xây dựng mô hình quản lý năng lượng
 • Nhận diện các tổn thất
 • Đề xuất các giải pháp kinh tế kỹ thuật phù hợp để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng

    18

Kiểm toán năng lượng cho công ty Vải nhuộm  Yên Mỹ

 • Địa chỉ: Hưng Yên, Việt Nam
 • Tên khách hàng: Bộ công thương, Việt Nam.
 • Thời gian thực hiện: Tháng 07/2010- 09/2010.
 • Mô tả ngắn gọn về dự án:
 • Xây dựng mô hình quản lý năng lượng
 • Nhận diện các tổn thất
 • Đề xuất các giải pháp kinh tế kỹ thuật phù hợp để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng

    19

Kiểm toán năng lượng cho công ty Cao su Sao Vàng

 • Địa chỉ: Hà Nội, Việt Nam
 • Tên khách hàng: Bộ công thương, Việt Nam.
 • Thời gian thực hiện: Tháng 05/2010- 07/2010.
 • Mô tả ngắn gọn về dự án:
 • Xây dựng mô hình quản lý năng lượng
 • Nhận diện các tổn thất
 • Đề xuất các giải pháp kinh tế kỹ thuật phù hợp để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng

    20

Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng cho Công ty Cao su Sao Vàng

 • Địa chỉ: Hà Nội, Việt Nam
 • Tên khách hàng: Bộ công thương
 • Thời gian thực hiện: Tháng 01/2010- 07/2010.
 • Mô tả ngắn gọn về dự án:
 • Xác định, lập kế hoạch và thực hiện các cải tiến trong tổ chức sử dụng năng lượng
 • Thiết lập mô hình quản lý và cải thiện tiêu thụ năng lượng

    21

Xây dựng quy trình kiểm toán năng lượng ngành công nghiệp bia

 • Địa chỉ: Hà Nội, Việt Nam
 • Tên khách hàng: Bộ công thương
 • Thời gian thực hiện: Tháng 01/2009- 12/2009.
 • Mô tả ngắn gọn về dự án:
 • Nghiên cứu tình hình tiêu thụ năng lượng trong ngành công nghiệp bia
 • Đánh giá và kiểm toán năng lượng cho một số nhà máy điển hình
 • Xây dựng mô hình kiểm toán năng lượng cho ngành công nghiệp bia.

    22

Xây dựng quy trình kiểm toán năng lượng cho Ngành công nghiệp khai khoáng

 • Địa chỉ: Hà Nội, Việt Nam
 • Tên khách hàng: Bộ công thương
 • Thời gian thực hiện: Tháng 01/2009- 12/2009.
 • Mô tả ngắn gọn về dự án:
 • Nghiên cứu tình hình tiêu thụ năng lượng trong ngành công nghiệp khai khoáng
 • Đánh giá và kiểm toán năng lượng cho một số nhà máy điển hình
 • Xây dựng mô hình kiểm toán năng lượng cho ngành công nghiệp khai khoáng

    23

Phát triển các quy trình kiểm toán năng lượng ngành công nghiệp giấy-  Hà Nội, Việt Nam

 • Địa chỉ: Hà Nội, Việt Nam 
 • Tên khách hàng: Bộ công thương 
 • Thời gian thực hiện: Tháng 01/2008- 12/2008.
 • Mô tả ngắn gọn về dự án:
 • Xây dựng Chương trình sử dụng năng lương.
 • Xác định thất thoát đang diễn ra như thế nào và ở đâu.
 • Đề xuất các giải pháp kỹ thuật khả thi tiết kiệm chi phí để thúc đẩy hiệu quả năng lượng

    24

Kiểm toán năng lượng cho nhà máy giấy Bãi Bằng

 • Địa chỉ: Phú Thọ, Việt Nam
 • Tên khách hàng: Bộ công thương
 • Thời gian thực hiện: Tháng 08/2008- 09/2008.
 • Mô tả ngắn gọn về dự án:
 • Xây dựng mô hình quản lý năng lượng
 • Nhận diện các tổn thất
 • Đề xuất các giải pháp kinh tế kỹ thuật phù hợp để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng

    25

Tối ưu hóa các điều kiện vận hành và bảo dưỡng các nhà máy điện, Việt Nam

 • Địa chỉ: Việt Nam
 • Tên khách hàng: Bộ công thương.
 • Thời gian thực hiện: Tháng 01/2007- 12/2007.
 • Mô tả ngắn gọn về dự án:
 • Khảo sát và phân tích hiện trạng bảo trì của các nhà máy điện,
 • Đề xuất tối ưu hóa các điều kiện vận hành và bảo dưỡng các nhà máy điện.

    26

Đánh giá tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Thanh Hóa và Quảng Ninh

 • Địa chỉ:Thanh Hóa, Quảng Ninh, Việt Nam
 • Tên khách hàng: Bộ công thương.
 • Thời gian thực hiện: Tháng 01/2007- 12/2007.
 • Mô tả ngắn gọn về dự án:
 • Xem xét việc sử dụng năng lượng tại một số doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Thanh Hóa và Quảng Ninh;
 • Đánh giá việc sử dụng năng lượng và xác định tiết kiệm cơ hội cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ năng lượng;
 • Đề xuất một số giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Thanh Hóa và Quảng Ninh.