Top 10 game đánh bài đổi thưởng hàng đầu Việt Nam năm 2023

Dự án

BẢNG THỐNG KÊ DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

TT

THÔNG TIN DỰ ÁN

1

Kiểm toán năng lượng cho HaNoi Tower

 • Địa chỉ: Hà Nội, Việt Nam
 • Tên khách hàng: Giải pháp công nghệ Việt Nam
 • Thời gian thực hiện: 2013
 • Mô tả ngắn gọn về dự án:
 • Xây dựng mô hình quản lý năng lượng
 • Nhận diện các tổn thất
 • Đề xuất các giải pháp kinh tế kỹ thuật phù hợp để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng

 2

Kiểm toán năng lượng cho Nhà máy In Tiền VN

 • Địa chỉ: Hà Nội, Việt Nam
 • Tên khách hàng: Giải pháp công nghệ Việt Nam
 • Thời gian thực hiện: Thàng 10/2013- 12/2013.
 • Mô tả ngắn gọn về dự án:
 • Xây dựng mô hình quản lý năng lượng
 • Nhận diện các tổn thất
 • Đề xuất các giải pháp kinh tế kỹ thuật phù hợp để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng

3

Kiểm toán năng lượng cho Panasonic Việt Nam

 • Địa chỉ: Hà Nội, Việt Nam
 • Tên khách hàng: Panasonic Vietnam
 • Thời gian thực hiện: Tháng 07/2013- 08/2013.
 • Mô tả ngắn gọn về dự án:
 • Xây dựng mô hình quản lý năng lượng
 • Nhận diện các tổn thất
 • Đề xuất các giải pháp kinh tế kỹ thuật phù hợp để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng

4

Kiểm toán năng lương cho công ty Cổ phần pin Hà Nội.

 • Địa chỉ: Hà Nội, Việt Nam
 • Tên khách hàng: Công ty Cổ phần Pin Hà Nội.
 • Thời gian thực hiện: Tháng 10/2009- 12/2009.
 • Mô tả ngắn gọn về dự án:
 • Xây dựng mô hình quản lý năng lượng
 • Nhận diện các tổn thất
 • Đề xuất các giải pháp kinh tế kỹ thuật phù hợp để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng

5

Kiểm toán năng lượng Công ty Bia Thanh Hóa.

 • Địa chỉ: Thanh Hóa, Việt Nam
 • Tên khách hàng: Công ty Cổ phần Pin Hà Nội.
 • Thời gian thực hiện: Tháng 06/2009- 08/2009.
 • Mô tả ngắn gọn về dự án:
 • Xây dựng mô hình quản lý năng lượng
 • Nhận diện các tổn thất
 • Đề xuất các giải pháp kinh tế kỹ thuật phù hợp để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng

6

Kiểm toán năng lượng cho công ty Xi Măng Bỉm Sơn

 • Địa chỉ: Thanh Hóa, Việt Nam
 • Tên khách hàng: công ty Xi Măng Bỉm Sơn
 • Thời gian thực hiện: Tháng 06/2008- 07/2008.
 • Mô tả ngắn gọn về dự án:
 • Xây dựng mô hình quản lý năng lượng
 • Nhận diện các tổn thất
 • Đề xuất các giải pháp kinh tế kỹ thuật phù hợp để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng

7

Kiểm toán năng lượng nhà máy xi măng Hoàng Thạch

 • Địa chỉ: Hải Dương, Việt Nam
 • Tên khách hàng: Nhà máy xi măng Hoàng Thạch
 • Thời gian thực hiện: Tháng 05/2008- 07/2008.
 • Mô tả ngắn gọn về dự án:
 • Xây dựng Chương trình sử dụng năng lương.
 • Xác định thất thoát đang diễn ra như thế nào và ở đâu.
 • Đề xuất các giải pháp kỹ thuật khả thi tiết kiệm chi phí để thúc đẩy hiệu quả năng lượng

8

Kiểm toán năng lượng công ty xi măng Hà Tiên

 • Địa chỉ: Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Tên khách hàng: công ty xi măng Hà Tiên
 • Thời gian thực hiện: Tháng 05/2008- 06/2008.
 • Mô tả ngắn gọn về dự án:
 • Xây dựng Chương trình sử dụng năng lương.
 • Xác định thất thoát đang diễn ra như thế nào và ở đâu.
 • Đề xuất các giải pháp kỹ thuật khả thi tiết kiệm chi phí để thúc đẩy hiệu quả năng lượng

9

Nghiên cứu thị trường trên thị trường thiết bị gia đình tại Hà Nội, Việt Nam.

 • Địa chỉ: Hà Nội, Việt Nam
 • Tên khách hàng: Viện Nghiên cứu JUIRY, Nhật Bản
 • Thời gian thực hiện: Tháng 09/2010- 11/2010.
 • Mô tả ngắn gọn về dự án:
 • Khảo sát các cửa hàng thiết bị tại Hà Nội;
 •  Phân tích các đặc điểm kỹ thuật và kinh tế của thị trường thiết bị;
 • Phát triển các kênh phân phối thiết bị gia dụng.