Top 10 game đánh bài đổi thưởng hàng đầu Việt Nam năm 2023

Đại học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KHOA QLCN&NL

STT NGÀNH ĐÀO TẠO THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ NGÀNH CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
1 Quản lý Năng lượng

 - Mã ngành: 7510602

 - Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư

 - Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Giới thiệu tóm tắt

Bản mô tả CTĐT cập nhật 2023

2 Quản lý Công nghiệp

 - Mã ngành: 7510601

 - Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư

 - Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Giới thiệu tóm tắt

Bản mô tả CTĐT cập nhật 2023 

3 Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng

 - Mã ngành: 7510605

 - Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư

 - Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Giới thiệu tóm tắt 

Bản mô tả CTĐT cập nhật 2023