Top 10 game đánh bài đổi thưởng hàng đầu Việt Nam năm 2023

Cán bộ giảng viên

CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP VÀ NĂNG LƯỢNG

STT

ẢNH 

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

1

TS. Dương Trung Kiên

Phó hiệu trưởng - Trưởng Khoa QLCN&NL

E-mail: [email protected] 

- Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

- Xây dựng định mức trong công nghiệp

- Xu thế phát triển ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

2

TS. Trần Hồng Nguyên

Giảng viên chính

E-mail: [email protected]

- Năng lượng hạt nhân

- Quy hoạch phát triển hệ thống điện

- Năng lượng và môi trường

 

3

ThS. Nguyễn Thị Như Vân

Giảng viên, Chủ tịch Công đoàn

E-mail: [email protected]

- Thị trường điện

- Xây dựng mô hình quản lý năng lượng

- Khai thác dữ liệu trong chuỗi cung ứng

4

ThS. Nguyễn Thị Kim Duyên

Giảng viên

E-mail: [email protected]

- Định mức chuẩn tiêu thụ năng lượng

- Xây dựng mô hình quản lý năng lượng

- Thiết kế chuỗi cung ứng

5

ThS. Nguyễn Thúy Ninh

Giảng viên, Chủ nhiệm CLB Học tập

E-mail: [email protected]

- Vận hành kinh tế lò hơi

- Hệ số phát thải cơ sở

- Mô hình hóa và mô phỏng các hệ thống sản xuất và dịch vụ

6

TS. Trương Huy Hoàng

Hiệu trưởng - Giảng viên chính

E-mail: [email protected]

 

- Xây dựng mô hình quản lý năng lượng

- Thị trường điện

- Đổi mới, tái cơ cấu trong trường đại học

7

PGS.TS Nguyễn Minh Duệ

Giảng viên

E-mail: [email protected]

 

- Xây dựng khung giá điện

- Thị trường điện

- Luật điện lực

8

PGS. TS Nguyễn Cảnh Nam

Giảng viên

E-mail: [email protected]

- Đổi mới, tái cơ cấu trong các ngành công nghiệp

- Xây dựng cơ chế chính sách ngành công nghiệp than

- Phát triển bền vững

9

TS. Ngô Tuấn Kiệt

Giảng viên

E-mail:

[email protected]

- Vận hành kinh tế lò hơi

- An ninh năng lượng

- Quy hoạch phát triển hệ thống điện

10

TS. Phạm Khánh Toàn

Giảng viên

E-mail: [email protected]

- Ứng dụng các nguồn năng lượng mới và tái tạo

- Quy hoạch và phát triển hệ thống điện

- Dự báo nhu cầu năng lượng

11

TS. Nguyễn Thành Sơn

Giảng viên

E-mail: [email protected]

- An ninh năng lượng

- Xây dựng cơ chế chính sách ngành công nghiệp than

- Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

12

TS. Đàm Khánh Linh

Giảng viên

E-mail: [email protected]

- Thị trường điện

- Các phương pháp tiên tiến trong quản lý công nghiệp

- Thiết kế hệ thống chuỗi cung ứng

13

ThS. Đỗ Thị Loan

Giảng viên

E-mail: [email protected]

- Xây dựng mô hình quản lý năng lượng

- Quy hoạch phát triển hệ thống điện

- Mô hình hóa và mô phỏng các hệ thống sản xuất và dịch vụ

14

NCS. Ngô Ánh Tuyết

Giảng viên

E-mail: [email protected]

- Hệ thống thông tin trong công nghiệp

- Xây dựng mô hình cụm năng lượng xanh

- Các nguồn năng lượng mới và tái tạo

15

ThS. Nguyễn Thị Lê Na

Giảng viên

E-mail: [email protected]

- Lựa chọn nhà cung cấp trong quản lý chuỗi cung ứng

- Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

- Điều độ tối ưu cho các hệ thống sản xuất

16

ThS. Nguyễn Đình Tuấn Phong

Giảng viên

E-mail: [email protected]

- Kiểm toán năng lượng

- Xây dựng mô hình quản lý năng lượng

- Tái định vị và tái cấu trúc hệ thống kho

 

 

17

ThS. Đỗ Hữu Chế

Giảng viên

E-mail: [email protected]

- Kiểm toán năng lượng

- Các hệ thống quản lý sản xuất 

- Điều độ trong chuỗi cung ứng

18

ThS. Nguyễn Thị Lê

Giảng viên

E-mail: [email protected]

- Các nguồn năng lượng mới và tái tạo

- Phân tích rủi ro dự án đầu tư

- Tối ưu hóa mạng lưới cung ứng

19

NCS. Khương Minh Phương

Giảng viên

E-mail: [email protected]

- ISO 50001

- Các nguồn năng lượng mới và tái tạo

- Nghiên cứu nâng cao hiệu quả dịch vụ vận tải và logistics

20

NCS. Đỗ Thị Hiệp

Giảng viên

E-mail:[email protected]

- Thị trường điện

- Xây dựng định mức chuẩn tiêu thụ năng lượng

- Năng lượng hạt nhân

21

NCS. Mai Sỹ Thanh

Giảng viên

E-mail: [email protected]

- Mô phỏng hệ thống sản xuất và dịch vụ

- Xây dựng định mức chuẩn tiêu thụ năng lượng

- Các nguồn năng lượng mới và tái tạo

22

TS. Nguyễn Đạt Minh

Phó Trưởng Khoa 

E-mail: [email protected]

 

- Quản lý Logistics và chuỗi cung ứng

- Quản trị đổi mới, sáng tạo

- Ứng dụng các mô hình quản trị hiện đại vào doanh nghiệp sản xuất kinh doanh (Lean, Kaizen, 5S...)

 

23  

ThS. Phạm Thúy An

Giảng viên

E-mail: [email protected]

- Bảo hiểm hàng hóa trong ngoại thương

- Thiết kế kho hàng

- Nghiên cứu nâng cao hiệu quả dịch vụ vận tải và logistics

24

ThS. Nguyễn Trần Thanh Phương

Giảng viên

E-mail: phuongntt@epu.crenets.com

- Tái định vị và tái cấu trúc hệ thống kho

- Điều độ tối ưu cho các hệ thống sản xuất

- Lựa chọn nhà cung cấp trong quản lý chuỗi cung ứng

25

ThS. Vũ Tuyết Chi

Giảng viên, Bí thư Liên chi Đoàn

E-mail: chivt@epu.crenets.com

- Ứng dụng công nghệ trong quản lý Logistics và chuỗi cung ứng

- Xây dựng mô hình trung tâm Logistics

- Thiết kế kho hàng

26

CN. Chu Thị Hải Anh

Giáo vụ Khoa

E-mail: [email protected]