Top 10 game đánh bài đổi thưởng hàng đầu Việt Nam năm 2023

Biểu mẫu

TỔNG HỢP CÁC BIỂU MẪU DÀNH CHO SINH VIÊN

I. BIỂU MẪU THỰC TẬP, ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

STT

NỘI DUNG

TÊN BIỂU MẪU

CHI TIẾT

1

Biểu mẫu chung các đợt thực tập

Biểu mẫu 1: Kế hoạch thực tập

Xem chi tiết

Biểu mẫu 2: Mẫu đăng ký thực tập

Xem chi tiết

Biểu mẫu 3: Phiếu theo dõi quá trình thực tập

Xem chi tiết

Biểu mẫu 4: Nhận xét thực tập

Xem chi tiết

Biểu mẫu 5: Quy trình hướng dẫn sinh viên thực hiện thực tập

Xem chi tiết

Biểu mẫu 6: Hướng dẫn trình bày báo cáo thực tập

Xem chi tiết

2

Thực tập quản lý

Mẫu đề cương báo cáo thực tập quản lý

Xem chi tiết

3

Thực tập tốt nghiệp

Mẫu đề cương báo cáo thực tập tốt nghiệp

Xem chi tiết

4

Đồ án tốt nghiệp

Mẫu đề cương đồ án tốt nghiệp

Xem chi tiết

Mẫu hướng dẫn thực hiện đồ án tốt nghiệp

Xem chi tiết

II. BIỂU MẪU SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

STT TÊN BIỂU MẪU CHI TIẾT
1 Quyết định giao đề tài Xem chi tiết
2 Quy chế NCKH Xem chi tiết
3 Thông báo NCKH Xem chi tiết
4 Mẫu thuyết minh đề tài Xem chi tiết
5 Mẫu báo cáo đề tài Xem chi tiết

III. ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SAKURA: Xem chi tiết

IV. ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

 
STT TÊN NGÀNH
1 Quản lý Công nghiệp Xem chi tiết
2 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Xem chi tiết

V. ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP QUẢN LÝ:

1. NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

STT TÊN ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
1 Tối ưu quy trình sản xuất Xem chi tiết
2 Quản lý máy móc thiết bị Xem chi tiết
3 Quản lý chất lượng Xem chi tiết
4 Quản lý sản xuất và tác nghiệp Xem chi tiết
5 Quản lý dự trữ và kho hàng Xem chi tiết
6 Quản lý cơ sở hạ tầng công nghiệp Xem chi tiết
7 An toàn, môi trường Xem chi tiết

2. NGÀNH LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

STT TÊN ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
1 Tình hình hoạt động/thực trạng và giải pháp cho công ty kinh doanh trong lĩnh vực logistics Xem chi tiết
2 Quản lý dự trữ và kho hàng Xem chi tiết
3 Hoạt động xuất nhập khẩu Xem chi tiết
4 Thủ tục hải quan Xem chi tiết
5 Hoạt động vận tải, giao nhận Xem chi tiết